ruby環境(FreeBSD-4.11R)

  • Ruby lang/ruby-1.8.2_5
  • ja-ruby18-uconv-0.4.12 japanese/ruby-uconv
  • ruby18-bdb4-0.5.3 databases/ruby-bdb
  • ruby18-iconv-1.8.2 converters/ruby-iconv
  • ruby18-nora-0.0.20040310 www/ruby-nora
  • ruby18-zip-0.5.6 archivers/ruby-zip
  • ruby18-htree-0.2 textproc/ruby-htree
  • ruby18-mp3info-0.3 audio/ruby-mp3info
  • ruby18-filemagic-0.1.1 devel/ruby-filemagic
  • ruby18-mysql-2.6 databases/ruby-mysql
タイトルとURLをコピーしました